ПОВЕЧЕ ЗА КОМПАНИЯТА:

“Реал”ЕООД е вече с осемнадесет годишна история


     Дейността на фирма “Реал”ЕООД е вече с двадесет и две годишна история. Създадена е през април,1995г. и е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% частно имущество. Към настоящия момент е пререгистрирана по ЗТР в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.
     Седалището на фирмата е в град София ,адресът на управление е гр.София кв.Гоце Делчев бл.254А. Фирмата притежава офис и в гр.Берковица.
     Основният предмет на дейност на фирмата е строителство, реконструкции, строително – монтажни и ремонтни работи.
     Фирмата е сертифицирана по ISO и разполага с EN ISO 9001:2008,EN ISO 14001:2004 + cor. 1:2009,BS OHSAS 18001:2007
     Дружеството се управлява и представлява от мен - собственика инж. Михаил Цветанов Иванов. В дружеството работят над 30 човека, висококвалифицирани специалисти с различни професии и специалности за изпълнение на предлаганите услуги и дейности.
     Фирмата организира дейността си в собствен имот, представляващ дворно място административно-складова база. Осъществяваме основната си строителна дейност на територията на страната и извън нея.
     Разполагаме със собствени транспортни средства, кофражна техника, машини и съоръжения за извършване на СМР в груб строеж и за всякакъв вид довършителни мероприятия.
     Дружеството с утвърдено в областта на строителството на жилищни сгради. Строим еднофамилни къщи и мгогофамилни жилищни сгради, с неповторим собствен облик, колорит и атмосфера. Работим предимно с частни инвеститори в тази насока. Изградили сме в пълен обем над 20/двадесет/ еднофамилни къщи, с РЗП над 8 000 кв.м. , над 15/петнадесет/ многофамилни жилищни сгради с обща площ над 20 000 кв.м.
     Друга насока в дейността на фирмата са сгради от смесен тип – административно-търговски.
     В областта на туризма и хотелиерството фирмата изгради няколко хотела с РЗП от над 4000 кв.м.
     В момента изпълняваме проекти на хотел и няколко еднофамилни сгради в страната и в чужбина.
     Специализирани сме в изграждане на банкови офиси. Построени от фирмата и пуснати в експлоатация са над 15/петнадесет/ банкови офиса на “Райфайзенбанк – България”ЕАД и банка ОББ АД.В областта на хранително-вкусовата промишленост построихме съвременно и модерно производствено предприятие по европейски стандарти за млечни изделия в гр.София. Построихме, по атрактивен проект „Център за красота” в гр. Монтана
     Към Министерство на Отбраната фирмата е изпълнила СМР на 7 /седем/ обекта на територията на цялата страна. Най-съществения и актуален принос в тази област е участието ни в изграждането на Корпуса на Многонационалните сили в гр.Пловдив.
     В областта на транспортната техническа инфраструктура фирмата е осъществила основни ремонти на мостови и пътни съоръжения на територията на област Монтана – мост над р.Бързия и подпорни стени в проход Петрохан.
     С оглед основната насока в дейността на фирмата, същата е регистрирана в Камарата на строителите в България за строителство Централен професионален регистър на строителя за обекти от първа група,трета категория /1.4/. Осъществяваме и отделни видове СМР, реконструкции и вътрешни ремонти на съществуващи сгради и помещения.
     За нас основен приоритет е да създаваме за своите клиенти удобна, стилна и комфортна среда за работнота и почивката.
     За да придобиете представа за това, което създаваме – моля разгледайте нашата галерия – фотоси на някои от най-интересните ни обекти.


     инж.М.Иванов